Privacy verklaring

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt
1. Monique Bankras Uitvaartbegeleiding (verder: Monique Bankras Uitvaartbegeleiding of “ik”) neemt uw privacy zeer serieus. Ik verwerk uw persoonsgegevens in het kader van de opdracht die u mij heeft gegeven tot het begeleiden van de uitvaart van uw dierbare, familielid, vriend of iemand met wie u op een andere wijze een relatie heeft(bv. als executeur).
2. Ik draag ervoor zorg de door u verstrekte persoonsgegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt. Deze privacy verklaring geeft u inzicht in de door Monique Bankras Uitvaartbegeleiding verwerkte persoonsgegevens. Daarbij wordt aangegeven welke persoonsgegevens ik verwerk, hoe ik omga met deze persoonsgegevens en waarom ik deze verwerk.
3. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die geldt per 25 mei 2018 is Monique Bankras Uitvaartbegeleiding verwerkingsverantwoordelijke.

2. De persoonsgegevens die ik verwerk
1. U kunt via verschillende wegen uw persoonsgegevens verstrekken aan Monique Bankras Uitvaartbegeleiding. U kunt de persoonsgegevens verstrekken via de overeenkomst van opdracht of via het contactformulier op de website van Monique Bankras Uitvaartbegeleiding. De persoonsgegevens die Monique Bankras Uitvaartbegeleiding van u als opdrachtgever verwerkt zijn:
i. Voornaam en achternaam;
ii. Adres;
iii. Postcode en woonplaats;
iv. Telefoonnummer, mobiel en/of thuis;
v. E-mail adres;
vi. Geslacht;
vii. Bankrekeningnummer.
2. De persoonsgegevens die ik van u verwerk als u het contactformulier op de website invult, zijn de volgende:
i. Voornaam en/of achternaam;
ii. E-mail adres.
3. Monique Bankras Uitvaartbegeleiding verwerkt geen persoonsgegevens die in de bijzondere categorie vallen en geen gevoelige gegevens.

3. Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de bewaartermijn
1. Ik verwerk uw persoonsgegevens om de overeenkomst van opdracht tussen u en Monique Bankras Uitvaartbegeleiding te kunnen uitvoeren. Ik zal uw persoonsgegevens gebruiken om:
i. U te kunnen bereiken en u te komen opzoeken voor redenen die verband houden met de uitvaart;
ii. Uw vraag die u via het contactformulier op de website heeft gesteld te kunnen beantwoorden;
iii. Om u belangrijke nieuwsberichten en informatie toe te sturen die verband houden met het vakgebied waarin Monique Bankras Uitvaartbegeleiding werkt.
2. Monique Bankras Uitvaartbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is in het kader van de overeenkomst. Dat betekent dat Monique Bankras Uitvaartbegeleiding uw persoonsgegevens in ieder geval bewaart gedurende de loop van de uitvaart. Monique Bankras Uitvaartbegeleiding is op grond van fiscale regels verplicht om de gegevens van u die samenhangen met de opdracht tot het verzorgen van de uitvaart zeven jaar te bewaren. De gegevens die u verstrekt middels het contactformulier op de website worden twee jaar bewaard. Wenst u meer informatie over de bewaartermijnen? Neemt u dan gerust contact op via: info@moniquebankras.com

4. De rechtsgrond waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt
1. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan dat Monique Bankras Uitvaartbegeleiding uw persoonsgegevens alleen mag verwerken als dat gebeurt in overeenstemming met de rechtsgronden die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming staan genoemd.
2. Monique Bankras Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens omdat dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, namelijk de overeenkomst van opdracht tot begeleiding van de uitvaart tussen u en Monique Bankras Uitvaartbegeleiding. Dit is een rechtsgeldige rechtsgrond onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als Monique Bankras Uitvaartbegeleiding uw persoonsgegevens niet zou hebben ontvangen, dan zou het niet mogelijk zijn om de opdracht tot het begeleiden van de uitvaart uit te voeren.
3. Als Monique Bankras Uitvaartbegeleiding uw persoonsgegevens verwerkt wegens het door u ingevulde contactformulier via de website, dan vraagt Monique Bankras Uitvaartbegeleiding voorafgaand aan het indienden van uw contactverzoek uw expliciete toestemming om de persoonsgegevens te verwerken. Expliciete toestemming is een rechtsgeldige rechtsgrond onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

5. Het delen van uw persoonsgegevens met derden
1. De persoonsgegevens die Monique Bankras Uitvaartbegeleiding van u ontvangt en verwerkt, worden niet doorverkocht aan derden en zullen uitsluitend worden verstrekt aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en Monique Bankras Uitvaartbegeleiding, of in het geval van een juridisch verzoek.
2. Om de overeenkomst tussen u en Monique Bankras Uitvaartbegeleiding goed te kunnen uitvoeren, delen ik alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens van u met de volgende derden:
a. Crematoria, uitvaartcentra, begraafplaatsen en/of parochies zoals genoemd op de overeenkomst van opdracht tot het begeleiden van de uitvaart. Aan deze partij(en) worden uw gegevens doorgegeven om de uitvaart zo goed mogelijk te verzorgen en u als contactpersoon bekend te maken bij deze partij(en).
b. Collega uitvaartbegeleiders indien ik niet beschikbaar ben of door omstandigheden de begeleiding van de uitvaart aan een collega moet overlaten. Op het moment dat dit zich voordoet, hoort u van mij om welke collega het gaat.
c. De gemeente waarin uw dierbare is overleden. Ik deel gegevens met deze gemeente zodat zij de akte van overlijden kunnen opstellen. Deze gemeente brengt de gemeente die de basisadministratie houdt op de hoogte.
d. Uitvaartverenigingen zoals genoemd op de overeenkomst van opdracht. Aan deze partij(en) worden uw gegevens doorgegeven om de uitvaart zo goed mogelijk te verzorgen en u als contactpersoon bekend te maken bij deze partij(en).
e. Kaap Hoorn Accountants & Adviseurs B.V. (verder: Kaap Hoorn). Op de factuur die ik u toezend staan persoonsgegevens van u als de opdrachtgever. Ik deel uw persoonsgegevens met Kaap Hoorn omdat zij mijn bedrijfsadministratie verzorgen en daarmee te facturen en de bankafschriften van mijn onderneming kunnen inzien.
f. Nazorgconsulentes. Ik deel deze gegevens met hen om u – via deze nazorgconsulentes- te kunnen ondersteunen in het rouwverwerkingsproces na de uitvaart. Wie van bovengenoemde consulentes dat is vindt u terug op de overeenkomst van opdracht. Het kan gaan om de volgende nazorgconsulentes:
– Hop Rouw- en verliesverwerking (Lilly Tehubilujuw-Hoppe);
– NuNorg (Ninke Kaij).

6. Beveiliging
1. Monique Bankras Uitvaartbegeleiding neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde gedragingen tegen te gaan.
2. De documenten waarin uw persoonsgegevens zijn opgenomen worden opgeslagen op de eigen server van Monique Bankras Uitvaartbegeleiding. Daarnaast worden de gegevens die met Kaap Hoorn worden gedeeld, via Twinfield geüpload. Twinfield is een handelsnaam van Wolters Kluwer. Twinfield en Kaap Hoorn zijn met elkaar een verwerkersovereenkomst aangegaan waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van de persoonsgegevens die Twinfield ontvangt. Deze afspraken voldoen aan de vereisten die voor de beveiliging worden gesteld.
3. De systemen worden beveiligd door Norton Security.
4. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van dubbele wachtwoordbeveiliging op alle apparaten waarop uw persoonsgegevens staan opgeslagen.
5. Monique Bankras Uitvaartbegeleiding heeft met de hierboven genoemde derden afspraken gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt die hun systeembeveiliging niet op orde hebben.

7. Uw rechten
1. Recht op inzage. U kunt ten alle tijden uw persoonsgegevens bij Monique Bankras Uitvaartbegeleiding opvragen en inzien. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. U krijgt dan een overzicht van de persoonsgegevens die door Monique Bankras Uitvaartbegeleiding worden bewaard en verwerkt.
2. Recht op rectificatie. U kunt te allen tijden niet (meer) juiste persoonsgegevens (laten) aanpassen.
3. Recht op overdracht. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen naar een andere partij.
4. Recht op wissen van gegevens. U kunt in beginsel uw persoonsgegevens laten wissen. Er treden echter wel complicaties op met betrekking tot het wissen van uw gegevens zolang de overeenkomst nog loopt. Monique Bankras Uitvaartbegeleiding kan dan bijvoorbeeld de wettelijk verplichte administratie niet meer voeren. Zodra de uitvaart volledig is afgerond kunt u dit recht uitoefenen voor zover dit niet in strijd komt met de wettelijke verplichtingen van Monique Bankras Uitvaartbegeleiding tot het bewaren van uw persoonsgegevens. Mocht Monique Bankras Uitvaartbegeleiding uw gegevens via het contactformulier op de website hebben ontvangen, dan kun u te allen tijde deze gegevens laten wissen.
5. Recht op indienen van een klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat Monique Bankras Uitvaartbegeleiding niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens. De klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
6. Recht op stoppen van gebruik van persoonsgegevens. Als u wilt dat Monique Bankras Uitvaartbegeleiding stopt met het gebruiken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat in beginsel aangeven. Er treden echter wel complicaties op met betrekking tot het wissen van uw gegevens zolang de overeenkomst nog loopt. Monique Bankras Uitvaartbegeleiding kan dan bijvoorbeeld de wettelijk verplichte administratie niet meer voeren. Zodra de uitvaart volledig is afgerond kunt u dit recht uitoefenen voor zover dit niet in strijd komt met de wettelijke verplichtingen van Monique Bankras Uitvaartbegeleiding tot het bewaren van uw persoonsgegevens. Mocht Monique Bankras Uitvaartbegeleiding uw gegevens via het contactformulier op de website hebben ontvangen, dan kun u te allen tijde deze gegevens laten wissen.

8. Plichten
1. Monique Bankras Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de overeenkomst die u heeft met Monique Bankras Uitvaartbegeleiding.
2. De persoonsgegevens die ik u heb gevraagd aan te leveren, zijn de minimaal benodigde gegevens om de overeenkomst in stand te kunnen houden of uw vraag te kunnen beantwoorden die u heeft gesteld via het contactformulier op de website. Ik heb niet meer persoonsgegevens bij u opgevraagd dan nodig.
3. Zoals ook al toegelicht zullen uw persoonsgegevens met niemand anders worden gedeeld dan met de bovengenoemde derden. Mocht het toch nodig zijn uw persoonsgegevens met anderen dan de bovengenoemde derden te delen, dan zal ik eerst uw toestemming vragen.
4. Monique Bankras Uitvaartbegeleiding behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.
5. Monique Bankras Uitvaartbegeleiding behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken wanneer zij dat gerechtvaardigd acht in het kader van een juridisch verzoek of een juridisch proces of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Monique Bankras Uitvaartbegeleiding te beschermen. Daarbij wordt uw recht op privacy zoveel mogelijk gerespecteerd.